Kontakt

Općina Čađavica

Kolodvorska 2
33523 Čađavica
OIB: 94900102502
MB: 02663139
Centrala:  033/544-254

IBAN: HR07 24120091805700001

Ured načelnika

Mirko Rončević
Mobitel: 098/343-372
email: nacelnik@opcina-cadjavica.hr

Jedinstveni upravni odjel

 1. Pročelnik JUO
  Danijel Jozić, mag.iur. - službenik za informiranje
  Telefon: 033/544-254; M: 099/350-1310
  procelnik@opcina-cadjavica.hr

 2. Administrativni referent
  Željka Predrevac
  Telefon: 033/544-254
  Telefaks: 033/544-172
  opcina@opcina-cadjavica.hr

 3. Računovodstvo
  Jadranka Grginac
  Telefon: 033/544-340
  racunovodstvo@opcina-cadjavica.hr

 4. Komunalni poslovi 
  Ivan Grgić

​          Telefon: 033/544-254 ; M: 098/492-637

          Branimir Peterfai

          Telefon: 033/544-254; M: 099/350-8872

          komunalno@opcina-cadjavica.hr

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE ČAĐAVICA

oip.cadjavica@izbori.hr

 

 

Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 85/10. - pročišćeni tekst) 
 
 
„Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.“
 
Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.)
 
 
Zakonom o pravu na pristup informacijama ure¿'uje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona, prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama te se ure¿'uju i druge obveze tijela javne vlasti. U Zakon je prenesena Direktiva 2 003/98 o ponovnoj uporabi informacija u javnom sektoru zbog povezanosti s pravom na pristup informacija, što su učinile i druge europske države članice primjerice Republika Slovenija. Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa Uredbom 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.
 
Pravo na pristup informacijama ure¿'uju
 
 Opći propisi
 
Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15), https://zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama
 
Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
 
 
Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
 
Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07), 
 
 
Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13), 
 
 
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12), 
 
 
Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13), 
 
 
Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14),
 
 
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14), 
 
 
Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14),
 
 
Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).
 
 
  Propisi EU
 
Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.), http://www.regos.hr/UserDocsImages/Direktiva%202003_98_EZ.pdf
 
Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.),http://cpvo.europa.eu/sites/default/files/documents/lex/2001R1049/HR2001...
 
Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.). 
 
 
 
U nastavku teksta se mogu preuzeti obrasci:
 
 
 
 

 

Kontakirajte nas