Poziv vlasnicima i korisnicima nekretnina na području općine Čađavica

06.11.2017

Sukladno odredbi članka 22. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst Zakona Narodne novine br. 36/95, 70/97,128/99,57/00,129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14i 36/15) komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici stambenog, poslovnog te garažnog prostora, kao i građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti te vlasnici odnosno korisnici neizgrađenog građevnog zemljišta.

Vrlo je bitno napomenuti da je člankom 22. stavkom 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano da je obveznik plaćanja komunalne naknade dužan u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo JLS na čijem se području nalazi nekretnina (u ovom slučaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čađavica) s napomenom da je kaznenim odredbama istog Zakona određeno da će se fizička ili pravna osoba koja ne postupi sukladno odredbi članka 22. stavka 6. istog Zakona kazniti novčanom kaznom u iznosu godišnje komunalne naknade

Radi ažuriranja baze komunalne naknade, a sukladno gore navedenom, molimo Vas da popunite ovaj upitnik za stambeni prostor te isti dostavite do 30.11.2017. putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte (skenirani s potpisom) na adresu Općina Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica, telefon: 033-544-254, telefaks: 033/544-172, e-mail: opcina@opcina-cadjavica.hr.

Obrazac je dostupan za elektroničko popunjavanje u nastavku: