Općinsko vijeće Općine Čađavica na 21. sjednici usvojilo Proračun za 2021. godinu

U srijedu, 02. prosinca 2020. , u Društvenom domu u Čađavici, održana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica.

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Josip Piskać. Načelnik općine Čađavica Mirko Rončević informirao je prisutne vijećnike o projektima koji su u tijeku.

Na sjednici, su vijećnici usvojili sljedeće Odluke

 1. Proračun Općine Čađavica za 2021. godinu, s projekcijama za 2022. i 2023. godinu,
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čađavica za 2021. godinu,
 3. Odluka o donošenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica za 2021. godinu,
 4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
 5. Program održavanja komunalne infrastrukture za  2021. godinu,
 6. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Čađavica u 2021. godini,
 7. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,
 8. Program utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2021. godinu,
 9. Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini,
 10. Odlukaa o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti: Održavanje javne rasvjete na području Općine Čađavica,
 11. Odluk o izradi razvojnog dokumenta Strateškog programa razvoja Općine Čađavica 2021.-2025.
 12. Odluka o načinu korištenja nekretnine u k.o. Donje Bazije, k.č.br. 559/2 naselje Zvonimirovac,
 13. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čađavica, – zakup 25 godina
 14. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čađavica, – zakup 5 godina
 15. Odluka o isplati Božićnice osobama starijim od 65 godina i bez ikakvih primanja.

Prema riječima načelnika Općine Čađavica Mirka Rončević ukupni prihodi i primici Proračuna za 2021. godinu prema  planu  iznose 12.734.500,00 kn, a rashodi i izdaci 12.734.500 kn. Definirane politike za 2021. godinu su: -poboljšanje kvalitete življenja i ravnomjerniji razvoj općine, -izgradnja i razvoj komunalne infrastrukture, -unapređenje kulture i sporta, -društvena briga o djeci i unapređenje socijalne skrbi, -usklađivanje realizacije investicijskih projekata s proračunskim mogućnostima.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela koji sadrži rashode i izdatke raspoređene po programima, njihovim sastavnim dijelovima – aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima.

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE

Ukupno planirana sredstva za ovaj razdjel iznose 4.470.000,00 kuna. U ovom razdjelu su planirana sredstva za rashode za rad Općinskog vijeća. Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine kao jedinice lokalne samouprave.

Donosi Statut Općine, Općinski Proračun, odluku o izvršavanju proračuna, nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom Općine.

Ovdje su također planirana sredstva za proslavu dana općine Čađavica, sudjelovanje općine na sajmovima, troškovi održavanja Slavonskog kolinja, te nabavu vozila.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ukupno planirana sredstva za rashode ovog razdjela iznose 8.264.500,00 kuna.

-GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ukupno planirana sredstva za ovu glavu  iznose 7.264.500 kuna i odnose se na rashode Jedinstvenog upravnog odjela koji obavlja stručno-administrativne poslove za potrebe Općinskog vijeća i načelnika, te poslove propisane Zakonom o jedinicama lokalne, područne(regionalne)samouprave, odnosno Statutom Općine Čađavica, upravno-pravne poslove, opće i administrativne poslove, financijsko-planske, materijalno-financijske, računovodstvene, informatičke poslove i ostalo. Ovdje su obuhvaćene plaće djelatnika i načelnika. Na ovoj poziciji planirana je izgradnja dječjeg vrtića u Čađavici,  uređenje središta naselja Čađavice,  rekonstrukcija javne rasvjete, uređenje mjesnog domova u Šaševu,  uređenje groblja u Čađavici, izgradnja sportskog rekreacijskog centra u Čađavici, kapitalna donacija Komradu d.o.o.. Slatina za nastavak izgradnje kanalizacije u Čađavici, odvoz smeća, deratizaciju, usluge VHS, uređenje javnih zelenih površina,  održavanje poljskih putova i nerazvrstanih cesta,  izgradnja autobusnih ugibališta, zimska služba,  kapitalnu donaciju Komradu d.o.o. Slatina, za nastavak izgradnje kanalizacije u naselju Čađavica,  održavanje javne rasvjete, tekuće donacije udrugama,  izgradnju zgrade za sportsko-rekreativne namjene, financiranje  predškolskog odgoja, financiranje Osnovne škola Davorin Trstenjak u Čađavici, nabava školskog pribora,  stipendije studentima, sufinanciranje  smještaja u učeničkim domovima i prijevoza za učenike srednjih škola,  pomoći obiteljima, božićnica za umirovljenike, nezaposlene i korisnike socijalnih pomoći,  podmirenje troškova ogrjeva, pomoć obiteljima za stambeno zbrinjavanje, pomoć za opremanje novorođenčadi,  financiranje Hrvatskog crvenog križa  GD Slatina,  pomoć Udruzi osoba s invaliditetom Slatina, sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći.

-GLAVA 00205 PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ „LIPA“ ČAĐAVICA

Ukupno planirana sredstva za ovu glavu  iznose 1.000.000 kuna, a obuhvaćaju rashode za plaće za zaposlene u Dječjem vrtiću doprinose za zaposlene, naknade za prijevoz za zaposlene, te materijalne rashode za Dječji vrtić „Lipa“ Čađavica.

Skip to content