Vijesti

Kolovoz 28, 2017

Pozivaju se učenici srednjih škola s područja Općine Čađavica, a koji su upisani u srednju školu i smješteni su u učeničke domove, da mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova učeničkog doma.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje učenici se mogu obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Čađavica, Kolodovorska 2.

Uz zahtjev učenici su obvezni priložiti sljedeće dokumente:

1. Presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu,

2. Izvornik potvrde o smještaju u učeničkom domu ili presliku ugovora o smještaju u dom.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola ne mogu ostvariti učenici iz obitelji korisnika stalne pomoći i ostalih pomoći u sustavu socijalne skrbi.

Prijave se primaju najkasnije do 22. rujna 2017. poštom ili osobno na adresu:  OPĆINA ČAĐAVICA, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica. 

Obrazac zahtjeva je moguće prezeti u Općini Čađavica i na internet stranicama http://www.opcina-cadjavica.hr/dokumentacija/javni-poziv

 

Kolovoz 25, 2017

Općina Čađavica je, uz savjetodavnu podršku RA VIDRA-e prijavila projekt za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta na poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj projekta je izrada projektne dokumentacija s kojom bi se izgradilo reciklažno dvorište, te samim time doprinijelo povećanju stope prikupljenog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta, da stanovnici mogu tijekom cijele godine, radnim danima i subotom besplatno odložiti „zeleni“ i ostale vrste otpada. Izgradnjom takvog suvremenog reciklažnog dvorišta uspostavit će se cjelovit sustav gospodarenja otpadom na području Općine Čađavica što odgovara zahtjevima Europske unije i Hijerarhiji gospodarenja otpadom kao prihvaćenim načinom odnosno slijedom onih prioriteta koji su najbolja opcija za okoliš, njegovo očuvanje te zdravlje ljudi. ( http://ravidra.hr/ )

Kolovoz 11, 2017

Općina Čađavica uz savjetodavnu podršku RA VIDRA-e prijavila izgradnju nerazvrstane ceste u proizvodnoj zoni Čađavica u vrijednosti od 3.891.282,46 kuna Općina Čađavica je, uz savjetodavnu podršku RA VIDRA-e pri identifikaciji i razradi projektne ideje, prijavila projekt izgradnje nerazvrstane ceste u proizvodnoj zoni Čađavica na poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona. Cilj projekta je da se izgradnjom nerazvrstane ceste osigura pristup Poduzetničkoj zoni Čađavica sa županijskih cesta s istočne i zapadne strane te omogući nesmetano i kvalitetnije odvijanje prometa unutar same zone. Provedbom projekta osigurati će se pristup poduzetničkoj zoni te omogućiti povoljno okruženje za osnivanje i razvoj novih poduzeća. ( http://ravidra.hr/ )

 

Kolovoz 5, 2017

Mještanima Općine Čađavica upućujemo iskrene čestitke povodom Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja uz dužnu počast i zahvalnost hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske.

Općinski načelnik Mirko Rončević sa suradnicima

 

Srpanj 26, 2017

Obavještavaju se fizičke i pravne osobe na području Općine Čađavica da je župan Virovitičko – podravske županije donio Odluku o proglašenju elementarne nepogode zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih tučom za područje Općine Čađavica na svim poljoprivrednim kulturama ( ratarskim, povrtlarskim, industrijskim ) i trajnim nasadima, stoci te na objektima, infrastrukturi, vozilima, poljoprivrednim strojevima i opremi. 

Štete se mogu prijaviti na obrascima EN – P koji se mogu podići u prostorijama Općine.

Prilikom ispunjavanja obrasca u prostoru za opis imovine na kojoj je nastala šteta, potrebno je upisati broj katastarske čestice, površinu i kulturu koja je zasijana, odnosno zasađena, broj sadnica, za objekte-površinu objekta, godinu izgradnje objekta, vrstu vozila, strojeva i oprema, godina njihove proizvodnje, vrsta, broj  i starost stoke.

Podnositelji prijava su dužni uz prijavu dostaviti presliku osobne iskaznice, presliku bankovne kartice, presliku posjedovnog ili vlasničkog lista, presliku zahtjeva za ostvarivanje potpora za 2017. godinu, dokaz o vlasništvu za vozila, strojeve i opremu.

Ispunjeni obrasci predaju se Općini najkasnije do 01. kolovoza 2017. godine. (www.opcina-cadjavica.hr, Fotografije: Danijel Jozić)

 

Srpanj 12, 2017

 

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/2016), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine propisano je da su jedinice lokalne samouprave (dakle i Općina Čađavica), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Odredbe Zakona o lokalnim porezima kojima se odnose na porez na nekretnine stupaju na snagu 01. siječnja 2018. godine.

Porezni obveznici se obavještavaju: - da je predmet oporezivanja nekretnina, - da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat, - da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta, - da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd), - da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze.

Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine, - da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza i rokovi plaćanja (ukupni iznos poreza se utvrđuje u godišnjem iznosu). Rješenjem se ne dokazuje vlasništvo na nekretnini.

Prijelaznim i završnim odredbama Zakona o lokalnim porezima u članku 59. propisano je da porezni obveznici mogu jedinicama lokalne samouprave dostaviti podatke iz članka 40. toga Zakona (tj. podatke o poreznom obvezniku i nekretnini) do 31. listopada 2017. godine, ali i da će jedinice lokalne samouprave pozvati poreznog obveznika da dostavi sve ili dio podataka ako njima ne raspolaže odnosno ako se oni bitno razlikuju usporedbom podataka jedinica lokalne samouprave sa podacima dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave), a ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave.

Za prikupljanje podataka zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine Čađavica , stoga se pozivaju vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Čađavica (obveznici plaćanja komunalne naknade za stambeni, garažni i poslovni prostor, zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta) da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine počevši od 01. siječnja 2018. godine, ovom tijelu najkasnije do 31. kolovoza 2017. godine dostave (osobno predajom u pisarnici općine, putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail adresu: opcina@opcina-cadjavica.hr) podatke o poreznim obveznicima i o nekretnini na dolje priloženom obrascu. Obrazac je dostupan u nastavku.

OPĆINA ČAĐAVICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Srpanj 5, 2017

Općinskom načelniku Općine Čađavica Mirku Rončević sa suradnicima u prostorijama tvrtke HITTNER d.o.o. Bjelovar 04.07.2017. godine izvršena je primopredaja traktora s priključcima.

Općina Čađavica je temeljem provedenog postupka jednostavne nabave, evidencijski broj TP - 1/17 za nabavu komunalne opreme - Traktor s priključcima, u skladu s ponudom broj 525 od 13.04.2017., ponudbenim troškovnikom od 13.04.2017. godine, dokumentacijom za nadmetanje s tvrtkom HITTNER d.o.o. Bjelovar ugovorila isporuku zglobnog traktora Ecotrac, sa prikolicom, planirnom daskom (ralica) i malčarom.

Ukupna ugovorena vrijednost robe iznosila je  193.444,88 kn. 

Nabava traktora sufinancirana je sredstvima Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u iznosu od 150.000,00 kn u okviru Javnog poziva za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. godinu, dok su preostala sredstva osigurana iz proračuna Općine Čađavica. 

Prema riječima načelnika općine Mirka Rončević ovim projektom za Općinu Čađavica postiže se bolja kvaliteta kao i kvantiteta radova, bolja povezanost i dostupnost stanovništava, uređenje čovjekove sredine te omogućavanje boljih životnih uvjeta stanovnika općine Čađavica, kao i održavanje javnih površina i čistoće u svim naseljima Općine Čađavica.

 

 

 

Srpanj 3, 2017

Udruga uzgajivača hrvatskih hladnokrvnih konja u Čađavici već niz godina, u suradnji s Općinom i drugim udrugama, organizira Izložbu konja i konjskih zaprega povodom Dana Općine Čađavica – Petrova.

Na ovogodišnjoj izložbi dvadesetak uzgajivača, iz raznih krajeva Hrvatske, izložilo je pedesetak konja raznih kategorija i pet okićenih zaprega. Izložbu je otvorio ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

Pobjednikom ove 10. Izložbe proglašen je Vezir vlasnika Ivana Dugaje, a ostali pobjednici po kategorijama su: 1. REVIJA ZAPREGA, 1. MJESTO – JOSIP DUGAJA 2. REVIJA ZAPREGA, 2. MJESTO MARIO SOKAČ 3. REVIJA ZAPREGA, 3. MJESTO – ZDRAVKO KADEŽABEK 4. KOLEKCIJA PASTUHA, 1. MJESTO – JOSIP PRITIŠANAC (pastuh Irek) 5. KOLEKCIJA PASTUHA, 2. MJESTO – ZDRAVKO KADEŽABEK (pastuh Grom) 6. KOLEKCIJA PASTUHA, 3. MJESTO – ZORAN SMOLJANEC (pastuh Vihor) 7. KOLEKCIJA KOBILA, 1. MJESTO – ZDRAVKO KADEŽABEK (kobila Eva) 8. KOLEKCIJA KOBILA, 2. MJESTO – MATO DORČAK (kobila Beba) 9. KOLEKCIJA KOBILA, 3. MJESTO - MILAN ŽILIĆ (kobila Puta) 10. KOLEKCIJA OMICA, 1. MJESTO – ZORAN KRAGOJEVIĆ (omica Lisa) 11. KOLEKCIJA OMICA, 2. MJESTO – IVAN DUGAJA (omica Lisa) 12. KOLEKCIJA OMICA, 3. MJESTO – TOMISLAV NJEGAČ (omica Marina) 13. KOLEKCIJA KOBILA SA ŽDREBADI, 1. MJESTO – STJEPAN ERŠETIĆ - 14. KOLEKCIJA KOBILA SA ŽDREBADI, 2. MJESTO – STJEPAN NJEGAČ (kobila Beba) 15. KOLEKCIJA KOBILA SA ŽDREBADI, 3. MJESTO – IVAN DUGAJA (kobila Vranka).

Zaslužena priznanja uručili su Nenad Križić, pomoćnik ministra hrvatskih branitelja, Darko Žužak, zamjenik župana Virovitičko-podravske županije, Mirko Rončević, načelnik Općine Čađavica, Mirko Majsec, predsjednik SSUHH, Damir Pavković, tajnik SSUHH, Josip Piskač, predsjednik Općinskog vijeća i Igor Hrastović, predsjednik KU Moslavina, Hrvatska poljoprivredna agencija.

Voditelj natjecanja bio je Slaven Kolarić, voditelj uzgojnog programa u središnjem savezu Hrvatskog hladnokrvnjaka.

 U organizaciji Moto – kluba „ ZVIJERI“ Čađavica tradicionalno je održan i defile motorista i njihovih gostiju. 

Nakon dodjela priznanja sudionicima 10. izložbe hladnokrvnih konja, u organizaciji KUD Podravina Čađavica održana je 4. smotra foklora "Petrovo je i žito se zlati, skupa ćemo zapjevati".

Na smotri su sudjelovali KUD "PODRAVAC" SOPJE, KUD "ZDENAC" ZDENCI, KUD "SLAVONAC" PODRAVSKA MOSLAVINA, ŽENSKA PJEVAČKA SKUPINA "TKANICA" DONJI MIHOLJAC, KUD "MATIJA GUBEC" DONJI MIHOLJAC, KUD PODRAVINA ČAĐAVICA.

U organizaciji Općine Čađavica, ZU HVIDR-a VPŽ, mjesnih odbora i udruga s područja Općine Čađavica 02.07.2017. u Zvonimirovcu je održano natjecanje u streljaštvu.  

 

Srpanj 1, 2017

ČAĐAVICA - Nakon što su predsjednik Općinskog vijeća Josip Piskać i načelnik Mirko Rončević sa suradnicima te pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Nenad Križić, župan Igor Andrović i predstavnici susjednih općina položili vijence kod središnjega križa na mjesnom groblju u spomen na poginule hrvatske branitelje, obilježavanje blagdana Petrova i Dana općine Čađavica jučer je nastavljeno svečanom sjednicom Općinskog vijeća.

Prema riječima načelnika Mirka Rončevića, poslovi u ovlasti načelnika, Općinskog vijeća i mjesnih odbora regulirani su Zakonom o lokalnoj samoupravi i ovise o proračunskim mogućnostima, ali i sposobnosti da se za kapitalne projekte osiguraju sredstva iz drugih raspoloživih izvora. Brojni su projekti uz pomoć ministarstava i EU fondova realizirani, ali za mnoge planirane nastoje se pronaći način i izvor financiranja.

Načelnik je podsjetio na sanaciju cesta u Čađavici, popravak mostova, asfaltiranje parkirališta, adaptaciju mjesnog doma u Donjem Baziju, izradu Strateškog programa razvoja Općine te izradu projektne dokumentacije za objekte koji se planiraju aplicirati za sredstva EU fondova.

– Nagrađujemo svako novorođeno dijete po kategorijama: prvo dijete 2,000,00 kuna, drugo dijete 3,000,00 kuna, a treće i svako sljedeće dijete s iznosom od 5.000,00 kuna.

Financiramo provođenje programa predškolskog uzrasta , stipendiramo studente, sufinanciramo prijevoz učenika srednjih škola, a sufinanciramo i smještaj učenika u učeničke domove.

Moram istaknuti da je Općina za sljedeću školsku godinu pristupila nabavci kompletnog likovnog pribora za naše učenike razredne nastave, školskog pribora za tehničku i likovnu kulturu za učenike predmetne nastave te nabavci radnih listića i likovnog pribora na predškolski uzrast, nabrojio je načelnik Rončević.

Među planiranim aktivnostima je nabava komunalne opreme, nastavak izgradnje kanalizacije i mosta u Kolodvorskoj ulici, nogostupa u Čađavačkom Lugu, nabava i montaža LED rasvjetnih tijela u Čađavici, izgradnja zgrade ambulante, a jedan od vrednijih projekata je izgradnja zgrade sportsko-rekreativne namjene na nogometnom igralištu u Čađavici. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 2.600.000,00 kuna, a projekt je apliciran Agenciji za plaćanje iz Programa ruralnog razvoja (mjera 7.4.1.) i očekuje se pozitivno očitovanje i financiranje u stopostotnom iznosu. Nakon što je ukazao na brojne pozitivne rezultate djelovanja i ambiciozne planove, načelnik Rončević istaknuo je uvjerenje da je Općina opravdala svoje postojanje. 

- Ističem da će se Općina i nadalje zalagati za razvoj infrastrukture, kao i stvaranje boljih uvjeta za život svojih mještana.

Zlatna plaketa Općine Čađavica dodijeljena je Berislavu Martinčeviću za dugogodišnji predani rad i izniman doprinos osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Čađavica, a srebrna plaketa dodijeljena je Zajednici udruga i članova HVIDR-a Virovitičko-podravske županije za posebni doprinos u promicanju vrijednosti Domovinskog rata. Zahvalnica Općine Čađavica za višegodišnji aktivni rad i doprinos u ostvarenju rezultata u kulturi dodijeljena je Kulturno-umjetničkom društvu „Podravina“ Čađavica, za višegodišnji aktivni rad i doprinos u ostvarenju rezultata u sportu Nogometnom klubu „Mladost 1930“, a zahvalnice za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled općine Čađavica dobili su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima VPŽ, tvrtka Jukić d.o.o., Ivan Dugaja, Hrvoje Matijaško i Josip Ivanković.

U Vatrogasnom domu u Zvonimirovcu danas je održan pozivni turnir u streljaštvu, a obilježavanje Dana općine nastavlja se sutra, u nedjelju, jubilarnom 10. međužupanijskom izložbom slavonskih hladnokrvnih konja, mimohodom ukrašenih kočija, vožnjom članova Moto-kluba Zvijeri, svečanom svetom misom i nastupom KUD-a Podravina i gostujućih društava te večernjom zabavom.

( Petar Žarković - Glas Slavonije, foto: Danijel Jozić )

 

 

 

Stranice