Vijesti

Listopad 26, 2018

kojom se obavještavaju korisnici financijske potpore za sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničke domove, da će se potpisivanje Ugovora o dodjeli financijske potpore obaviti dana 02. studenog 2018. godine s početkom u 14,00 sati u prostoriji Općine Čađavica. Mole se roditelji učenika da se odazovu u navedeno vrijeme, a budući da taj dan nema nastave u školama, mogu s roditeljima potpisivanju Ugovora nazočiti i učenici.

Listopad 24, 2018

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša objavljuje Javnu raspravu i upućuje Studiju Glavne ocjene na javnu raspravu. 

Studija Glavne ocjene izrađuje se za zahvat- uređenje stare Drave na području Noskovačke bare, koja se nalazi u neposrednoj blizini naselja Noskovačka Dubrava u Općini Čađavica u Virovitičko- podravskoj županiji. Noskovačka bara je mrtvica nastala od nekadašnjeg rukavca rijeke Drave. Nekada je bara imala nizvodno i uzvodno spoj s rijekom Dravom te je predmetno područje bilo retencija pri većim vodostajima Drave. Iskopom kanala sjeverozapadno od bare koji od ustave na nasipu direktno utječe u Dravu, došlo je do smanjenja dotoka u baru i postepenog isušivanja. Noskovačka bara je drugim kanalom, smještenim nizvodno, povezana s rijekom Dravom te se preko njega odvija porast vodostaja u bari. Za potrebe osiguranja protočnosti Noskovačke bare te postizanja dobrog stanja voda potrebno je omogućiti češći kontakt bare s rijekom Dravom na način da se otvori nekadašnji uzvodni ulaz bare u Dravu te kontroliranjem istjecanja vode nizvodnim kanalom izgradnjom ustave. Za predmetni zahvat proveden je postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, nakon čega je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša u Virovitičko-podravskoj županiji (KLASA: UpI 612-07/14-01/16, URBROJ: 2186/1-08/1-14-4, od 28.7.2014.g.) donio je Rješenje kojim se utvrđuje da je za predmetni zahvat potrebno provesti postupak Glavne ocjene (Prilog 1). Pri tom su kao potencijalno negativni utjecaji prepoznati privremeni gubitak staništa i uznemiravanje životinjskih vrsta, prvenstveno ptica- ciljeva očuvanja područja ekološke mreže HR1000015 Srednji tok Drave tijekom izvođenja zahvata te gubitak staništa i promjena ekoloških uvjeta koji mogu dovesti do utjecaja na ciljeve očuvanja HR5000015 Srednji tok Drave (od Terezinog polja do Donjeg Miholjca) i HR1000015 Srednji tok Drave. Također, nije bilo moguće isključiti utjecaj na cjelovitost područja ekološke mreže. 

Listopad 22, 2018
LAG Marinianis poziva sve zainteresirane za pohađanje certificiranog predavanja PSM (Upravljanje projektnim ciklusom) financiranog iz Europskog socijalnog fonda kroz provedbu projekta LAGam - lokalna akcijska grupa - aktivni mladi.
 
Uvjet prijavitelja je minimalno završeno viša stručna sprema te da ima do 29 godina.
 
Potrebno se javiti u ured Lag-a Marinianis (Trg Svetog Josipa 1, Slatina) ili na broj telefona 033/729-04 do 19. listopada 2018. godine.
Listopad 17, 2018

Predsjednik općinskog vijeća Općine Čađavica Josip Piskać, saziva 9. sjednicu općinskog vijeća Općina Čađavica koja će se održati 22.10.2018. ( ponedjeljak ) s početkom u 19,00 sati u vijećnici Općine Čađavica. Za sjednicu je predložen dnevni red u nastavku.

Rujan 17, 2018

OBAVIJEST

kojom se obavještavaju mještani Općine Čađavica da je Općina Čađavica u postupku izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica.

Svi oni koji imaju potrebu za izmjenom postojeće prostorno-planske dokumentacije (proširenje ili smanjenje građevinskog područja naselja ili nešto drugo), mogu se osobno obratiti u prostorije Općine Čađavica svaki radni dan od 07,00 do 15,00 sati, telefonom na broj 033-544-254 ili podnijeti pisanu zamolbu za izmjenom ili dopunom Prostornog plana uređenja Općine Čađavica najkasnije do 21. rujna 2018. godine.

Mirko Rončević, općinski načelnik

Kolovoz 24, 2018
 
U srijedu 29. kolovoza 2018. godine s početkom u 12,00 sati u Općini Čađavica biti će održana Uvodna konferencija projekta “Zaželi – Općina Čađavica”.
 
Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.040.257,03 kuna, a razdoblje provedbe projekta je 6.7.2018. –6.1.2021. godine.
 
Projekt je odobren u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU pod nazivom „Zaželi – program zapošljavanja žena“ financiranog u okviru Operativnog program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.
 
Općina Čađavica nositelj je projektne prijave s partnerima Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Virovitica i Centar za socijalnu skrb Slatina.
 
Provedba projekta planirana je u trajanju od 30 mjeseci, a namijenjena je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Predviđeno je zapošljavanje 10 žena, jednog voditelja i jednog koordinatora projektnih aktivnosti.
 
 
 
Kolovoz 14, 2018

Općina Čađavica je, uz savjetodavnu podršku RA VIDRA-e, prijavila na NATJEČAJ za podmjeru 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – provedba tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” projekt izgradnje Dječjeg vrtića u Čađavici i projekt izgradnje zgrade sportsko rekreativne namjene u Čađavici.

Projektom izgradnje Dječjeg vrtića u Čađavici se želi pridonijeti ostvarenju preduvjeta za demografsku obnovu Općine Čađavica, kao i podizanje životnog standarda kroz izgradnju građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu.

Projektom izgradnje zgrade sportsko rekreativne namjene u Čađavici želi se doprinijeti poboljšanju kvalitete života u ruralnom području za djecu i mlade kroz izgradnju zgrade – sportsko rekreativne namjene u Čađavici.

S obzirom da je financiranje projekta 100% bespovratnih sredstava na prihvatljive troškove po provedbi projekta, ista će se dobiti kao povratna sredstva.

Ukupna vrijednost projekta izgradnje Dječjeg vrtića u Čađavici iznosi 7.439.060,00 kn, a zgrade sportsko rekreativne namjene u Čađavici iznosi 2.727.887,13 kn.

 

Kolovoz 2, 2018

Europski socijalni fond

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Zaželi - Program zapošljavanja žena

Naziv Projekta: „Zaželi – Općina Čađavica“

Korisnik projekta: Općina Čađavica

 

Partneri na projektu:

• Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Virovitica

• Centar za socijalnu skrb Slatina

 

 

Ukupna vrijednost projekta: 2.040.257,03 kuna

 

Općina Čađavica je danom 1.8.2018. godine započela provedbu projekta “Zaželi – Općina Čađavica” temeljem potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Kodni broj:UP.02.1.1.05.0151.

 

Ukupna vrijednost projekta je 2.040.257,03 kuna, a iznos EU potpore je u 100% iznosu.Projekt traje 30 mjeseci i to od kolovoza 2018. do siječnja 2021. godine.

 

CILJ PROJEKTA:

Opći cilj ovog projekta je u općini Čađavica omogućiti radno sposobnim pripadnicama ranjivih skupina lakši pristup tržištu rada unaprjeđenjem njihovih radnih potencijala i lakšim zapošljavanjem u lokalnoj zajednici te povećanje kvalitete života za 60 krajnjih korisnika čime će pozitivno doprinijeti svojoj i njihovoj socijalnoj uključenosti.

 

Ciljana skupina

Ciljana skupina su 10 žena prijavljenih u evidenciji nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina.

 

Krajnji korisnici

Žene koje će biti zaposlene kroz projekt će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetuživota krajnjim korisnicima – socijalno ugroženim osobama, osobama u starijoj životnoj dobi idrugim osobama koje se ne mogu samostalno brinuti o sebi, a ista usluga im nije već osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugogjavnog izvora i u čijoj identifikaciji sudjeluje Centar za socijalnu skrb.

Kriteriji za odabir krajnjih korisnika u ovom programu ne ovise o imovinskom cenzusu odnosno ovisini prihoda.

 

Projektne aktivnosti:

Aktivnosti žena zaposlenih kroz projekt odnose se na, primjerice:

  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
  • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
  • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
  • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
  • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Programom se planira zaposliti 10 žena ciljane skupine.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika.

Za ženeuključene u projektne aktivnosti biti će omogućeno povećanje znanja ivještina potrebnih na tržištu rada krozdodatno obrazovanje/osposobljavanje kako bi po završetkuprojekta bile konkurentnije na tržištu rada.

Edukacija će biti besplatna za žene zaposlene kroz program.

 

Sve informacije vezane uz Projekat “Zaželi – Općina Čađavica“ i kako postati korisnik ili zaposlenica možete dobiti u Općini Čađavica.

 

Kontakt osobe za više informacija:

 

E-mail: opcina@opcina-cadjavica.hr

 

Mirko Rončević

Mobitel: 098/343-372

email: nacelnik@opcina-cadjavica.hr

 

Pročelnik JUO

Danijel Jozić, mag.iur. - službenik za informiranje

Telefon: 033/544-254; M: 099/350-1310

procelnik@opcina-cadjavica.hr

 

Voditelj projekta: Igor Čiček

Mob: 097/677 8768

igor.cicek@outlook.com

 

Srpanj 26, 2018

Povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa zapošljavanja na radno mjesto VODITELJ PROJEKTA – PROGRAM ZAŽELI - OPĆINA ČAĐAVICA i KOORDINATOR/KOORDINATORICA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI-PROJEKT "ZAŽELI"-OPĆINA ČAĐAVICA je utvrdilo potrebu da provede prethodnu provjeru znanja i intervju za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete.

Intervju za kandidate održat će se 30. srpnja 2018. s početkom u 08,00 sati u uredu načelnika Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica

Ostali podatci o načinu testiranja i izvorima za provjeru znanja se mogu pronaći na poveznici:  http://www.opcina-cadjavica.hr/dokumentacija/natje%C4%8Daj

Srpanj 23, 2018

Brzi internet u bliskoj budućnosti bit će od iznimne važnosti. Nazivaju ga i „autocesta budućnosti“, a kako bi stanovnici 5.613 stambenih jedinica na području osam općina Virovitičko-podravske županije, u toj budućnosti imalo brzi internet, Županija je potpisala Sporazum o poslovnoj suradnji na projektu razvoja širokopojasnog pristupa internetu. Uz župana Igora Androvića, ugovor su potpisali načelnici ili zamjenici sljedećih općina: (Čađavica) Mirko Rončević, (Sopje) Berislav Androš, (Zdenci) Tomislav Durmić, (Nova Bukovica) Tomislav Bračun, (Mikleuš) Milan Dundović, (Čačinci) Mirko Mališ, (Crnac) Mato Damjan i zamjenik načelnika Općine Voćin, Roko Perić.

– Virovitičko-podravska županija se uključila zbog kapaciteta pomoći, kako bi zajedno s osam općina, lakše, brže i kvalitetnije izradili projekt koji će se sufinancirati kroz fondove Europske unije. Time će buduća mreža Pojasa širokopojasnog interneta biti u vlasništvu općina i one će s njom raspolagati. Time će cijela Županija biti pokrivena Pojasom širokopojasnog interneta, jer Grad Virovitica ide u taj projekt s pet općina (Pitomača, Špišić Bukovica, Lukač, Gradina i Suhopolje), te gradovi Slatina i Orahovica. Tako će cijela županija biti pokrivena brzim internetom, tzv. “autocestom budućnosti” koja će puno značiti za razvoj gospodarstva – podcrtao je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Predviđeno je kako bi ovaj projekt, kada se izradi, bio u vrijednosti od 60 do 80 milijuna kuna. Nakon postavljanja svjetlovodnih niti, općine će postati vlasnici mreže, koju će tada iznajmljivati operaterima. Očekuje se da bi se investicija vratila za pet godina, a nakon toga bi sredstva bila prihod općina. Načelnici općina su izrazili zahvalnost Virovitičko-podravskoj županiji i županu Igoru Androviću na pomoći i općinama i svim stanovnicima koji žive na ovom području, kako bi u budućnosti imali brzi internet kao i veliki gradovi. (www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)

 

Stranice