Vijesti

Prosinac 8, 2018
Virovitičko-podravska županija i Hrvatske vode od 2005. godine provode Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama s ciljem povećanja poljoprivrednih površina pod organiziranim navodnjavanjem,
Daljnje aktivnosti u svezi navodnjavanja ovise o interesu krajnjih korisnika, a to su poljoprivrednici.
 
Kako bi se dobile točne informacije o navedenom projektu navodnjavanja, Općina Čađavica u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom organizira javnu tribinu koju će predvoditi pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Virovitičko-podravske županije gosp. Bojan Mijok, te pozivamo sve da se istoj odazovu.
 
Tribina će se održati u prostoriji Općine Čađavica dana 19. prosinca 2018. godine (srijeda) s početkom u 18,00 sati.
 
S poštovanjem, 
 
                                                                                                                 NAČELNIK
 
                                                                                                             Mirko Rončević, v.r.    
          
 
Prosinac 7, 2018
U prostoru Općine Čađavica održana je svečana dodjela uvjerenja o položenim ispitima za gerontodomaćice i povrtlare, ženama koje su zaposlene kroz program ”Zaželi-Općina Čađavica”. Uvjerenja su uručena djelatnicama s područja općine Čađavica, Sandri Valpovac, Blaženki Obšivač, Vesni Mađarić, Gordani Slunjski, Stojanki Andrić, Miri Erdec, Nadi Šimunović, Mariji Škrlec, Mirjani Car i Jasni Franjić.
 
Uvjerenja su im uručili predstavnici Pučkog otvorenog učilišta Slatina, Danijela Fabric-Fabijanac i Vesna Senta, uz prisustvo načelnika Općine Čađavica Mirka Rončevića koji je djelatnicima čestitao na položenim ispitu. Podsjećamo de je nositelj navedenog programa Općina Čađavica, projekt je izradila Razvojna agencija VIDRA, a vrijednost projekta je 2.040.257,03 kuna (www.icv.hr, ADF)
 
 
 
 
 
 
 
Prosinac 3, 2018
U petak 30. studenog 2018. godine održana je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica na kojoj su sudjelovali svi vijećnici.
 
Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu: Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica, Aktualni sat, Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Čađavica za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čađavica za  2019. godinu, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica za 2019. godinu, Razmatranje prijedloga i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Čađavica u 2019. godini, Razmatranje prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu, Razmatranje prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zamjeni zemljišta, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Čađavica, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Čađavica za 2019., Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade, Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka povodom zahtjeva EKO-FLOR plus d.o.o., Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju lokacije za reciklažno dvorište za preuzimanje građevnog otpada na području Općine Čađavica, Razno.
 
Najbitnija točka o kojoj se na sjednici raspravljalo bila je donošenje Proračuna Općine Čađavica za 2019. godinu koji je donesen većinom glasova, naime 8 od 10 nazočnih vijećnika je podržalo proračun u visini od 8.270.000 kuna. 
 
Načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević obrazložio je proračun, te naveo da se proračunom za 2019. planiraju brojni projekti, i to izgradnja vrtića u Čađavici, izgradnja ceste u Poslovnoj zoni u Čađavici, energetska obnova mjesnog doma u Noskovcima, izgradnja ceste do groblja u Vraneševcima, izgradnja zgrade Mjesnog doma u Vraneševcima, uređenje mjesnog doma u Donjem Bazju,  izgradnja mosta u Čađavici, uređenje središta naselja Čađavica, te brojni drugi projekti. U proračunu je planiran samo dio sredstva koji će biti plaćen iz proračuna Općine Čađavica, a nakon realizacije planiranih projekata iznosi će biti znatno veći te će se pristupiti izmjenama i dopunama proračuna.
U proračunu Općine za sljedeću godinu stavljen je samo dio iznosa
 
Općina Čađavica i tijekom sljedeće godine planira sredstva za socijalne mjere poput sufinanciranja prijevoza učenika, smještaja učenika u učeničkim domovima, studentskih potpora, kupnju školskog pribora, sufinanciranje troškova boravka djece u dječjim vrtićima, financiranje programa predškole, financijsku potporu i podršku udrugama s područja općine, te brojne druge mjere. 
 
 
 
Prosinac 2, 2018
Na temelju članka 94., 95., 96., 97., 98., 99. i 100. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj 153/13 i 65/17), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), načelnik Općine Čađavica, objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica
 
Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica i upućuje na javni uvid.
 
Javni uvid u prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica počinje dana 03. prosinca 2018. godine, a završava zaključno sa danom 12. prosinca 2018. godine.
Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica biti će izložen svaki radni dan u prostorijama vijećnice Općinskog vijeća Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.
 
Javno izlaganje o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica održat će se 05. prosinca 2018. godine u 10,00 sati u prostorijama vijećnice Općinskog vijeća Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica.
 
Primjedbe i prijedlozi na prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica mogu se davati do zaključenja javne rasprave dana 12. prosinca 2018. godine.

 

Detaljna pojašnjenja u svezi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica mogu se dobiti u Općini Čađavica, Jedinstveni upravni odjel, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica.
 
U nastavku tekst objave i dokumetacija:
 
Studeni 14, 2018

 

U prostorijama Općine Čađavica, načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević potpisao je s ravnateljicom Zavoda za hitnu medicinu VPŽ Lahorkom Weiss, Ugovor o sufinanciranju rada hitne medicinske pomoći za razdoblje 01.01.2019.-31.12.2019. Prema riječima načelnika Mirka Rončević i ravnateljice Lahorke Weiss radi se o nastavku višegodišnje suradnje Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko podravske županije i Općine Čađavica.

Ovim Sporazumom općina Čađavica u svom proračunu osigurava sredstva za sufinanciranje rada hitne medicinske pomoći u iznosu od 8.009,16 kn s obzirom na broj stanovnika općine.

 

Studeni 14, 2018

Prema stavku 1 članka 124. Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14) uz građevine detaljne melioracijske odvodnje i građevine za navodnjavanje uspostavlja se pojas u širini od 3 metra od vanjskog ruba te građevine koji služi održavanju građevine (pojas za održavanje). U pojasu za održavanje poljoprivredna proizvodnja se obavlja na rizik vlasnika, odnosno zakonitog posjednika zemljišta.

Ovim putem mole se vlasnici i posjednici poljoprivrednoga zemljišta da izađu u susret djelatnicima Hrvatskih voda i njihovim kooperantima te im omoguće nesmetano održavanje kanala melioracijske odvodnje.

 

Listopad 31, 2018
Predstavnici Općine Čađavica, predvođeni načelnikom Mirkom Rončevićem, u povodu blagdana Svih svetih, obišli su posljednja počivališta hrvatskih branitelja na mjesnom groblju u Čađavici.
 
Uz posljednja počivališta dočekala ih je rodbina poginulih, te su zajedno uz molitvu položili cvjetne aranžmane i upaljene lampione hrvatskim vitezovima koji su svoj život položili na oltar domovine, Draganu Bezuku, Miroslavu Knapiću, Draženu Knapiću, Zlatku Lackoviću i Mati Bastlu.
 
Na mjesnom groblju u Čađavačkom Lugu, u čast preminulog branitelja Steve Štefelića, vijenac je položio izaslanik Općine Čađavica, vijećnik Općinskog vijeća Dragutin Španić. (ADF; Fotografije D. Fišli)
 
 
 
 
 
 
Listopad 26, 2018

kojom se obavještavaju korisnici financijske potpore za sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničke domove, da će se potpisivanje Ugovora o dodjeli financijske potpore obaviti dana 02. studenog 2018. godine s početkom u 14,00 sati u prostoriji Općine Čađavica. Mole se roditelji učenika da se odazovu u navedeno vrijeme, a budući da taj dan nema nastave u školama, mogu s roditeljima potpisivanju Ugovora nazočiti i učenici.

Listopad 24, 2018

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša objavljuje Javnu raspravu i upućuje Studiju Glavne ocjene na javnu raspravu. 

Studija Glavne ocjene izrađuje se za zahvat- uređenje stare Drave na području Noskovačke bare, koja se nalazi u neposrednoj blizini naselja Noskovačka Dubrava u Općini Čađavica u Virovitičko- podravskoj županiji. Noskovačka bara je mrtvica nastala od nekadašnjeg rukavca rijeke Drave. Nekada je bara imala nizvodno i uzvodno spoj s rijekom Dravom te je predmetno područje bilo retencija pri većim vodostajima Drave. Iskopom kanala sjeverozapadno od bare koji od ustave na nasipu direktno utječe u Dravu, došlo je do smanjenja dotoka u baru i postepenog isušivanja. Noskovačka bara je drugim kanalom, smještenim nizvodno, povezana s rijekom Dravom te se preko njega odvija porast vodostaja u bari. Za potrebe osiguranja protočnosti Noskovačke bare te postizanja dobrog stanja voda potrebno je omogućiti češći kontakt bare s rijekom Dravom na način da se otvori nekadašnji uzvodni ulaz bare u Dravu te kontroliranjem istjecanja vode nizvodnim kanalom izgradnjom ustave. Za predmetni zahvat proveden je postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, nakon čega je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša u Virovitičko-podravskoj županiji (KLASA: UpI 612-07/14-01/16, URBROJ: 2186/1-08/1-14-4, od 28.7.2014.g.) donio je Rješenje kojim se utvrđuje da je za predmetni zahvat potrebno provesti postupak Glavne ocjene (Prilog 1). Pri tom su kao potencijalno negativni utjecaji prepoznati privremeni gubitak staništa i uznemiravanje životinjskih vrsta, prvenstveno ptica- ciljeva očuvanja područja ekološke mreže HR1000015 Srednji tok Drave tijekom izvođenja zahvata te gubitak staništa i promjena ekoloških uvjeta koji mogu dovesti do utjecaja na ciljeve očuvanja HR5000015 Srednji tok Drave (od Terezinog polja do Donjeg Miholjca) i HR1000015 Srednji tok Drave. Također, nije bilo moguće isključiti utjecaj na cjelovitost područja ekološke mreže. 

Listopad 22, 2018
LAG Marinianis poziva sve zainteresirane za pohađanje certificiranog predavanja PSM (Upravljanje projektnim ciklusom) financiranog iz Europskog socijalnog fonda kroz provedbu projekta LAGam - lokalna akcijska grupa - aktivni mladi.
 
Uvjet prijavitelja je minimalno završeno viša stručna sprema te da ima do 29 godina.
 
Potrebno se javiti u ured Lag-a Marinianis (Trg Svetog Josipa 1, Slatina) ili na broj telefona 033/729-04 do 19. listopada 2018. godine.

Stranice