-A A +A

14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica

11.06.2019

Na temelju članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj: 7/09. i 2/13.), predsjednik Općinskog vijeća g. Josip Piskać, sazvao je 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica za 14. lipnja 2019. godine (petak). Sjednica će se održati u uredu načelnika Općine Čađavica s početkom u 19,00 sati.

 
D N E V N I    R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica,
2. Aktualni sat, 
3. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čađavica za 2019. godinu,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica za 2019. godinu,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. Godinu,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. Godinu,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stručnom nadzoru proljetnog dijela sistematske preventivne deratizacije  na području Općine Čađavica za 2019. godinu,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju prostorija mjesnog doma Čađavica.