-A A +A

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica

24.10.2019

Na temelju članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj: 7/09. i 2/13.), predsjednik Općinskog vijeća g. Josip Piskać, sazvao je 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica za 28. listopada 2019. godine (ponedjeljak). Sjednica će se održati u uredu načelnika Općine Čađavica s početkom u 19,00 sati.

D N E V N I    R E D

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica,
 2. Aktualni sat,
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja Proračuna općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,
 4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,
 5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,
 6. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,
 7. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,
 8. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,
 9. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,
 10. Razmatranje Prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima Općine Čađavica za razdoblje od 01.01.-30.09.2019. godine,
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čađavica za 2019. godinu,
 12. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
 13. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za  2019. godinu,
 14. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica za 2019. godinu,
 15. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom redu na području Općine Čađavica,
 16. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju popisa komunalne infrastrukture Općine Čađavica,
 17. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa,
 18. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o imenovanje mosta u Vukovarskoj ulici u Čađavici,
 19. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju provjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Čađavica,
 20. Razmatranje Prijedloga i donošenje Plana  djelovanja  u području prirodnih nepogoda za potrebe općine Čađavica u 2020. godini,
 21. Informacija o statusu provedbe projekata Općine Čađivica tijekom 2019. godine,
 22. Informacija o stanju popisa obveznika i naplati komunalne naknade,
 23. Razno.

Klubovi vijećnika održat će se sat vremena prije održavanje sjednice