Javni uvid i savjetovanje s javnošću o planu gospodarenja otpadom na području Općine Čađavica za razdoblje 2018.-2022.

10.02.2018

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN RH, broj 94/13 i 73/17), članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH, broj 25/13 i 85/15) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Čađavica, Jedinstveni upravni odjel za daje

OBAVIJEST

o provedbi javnog uvida i savjetovanja s javnošću o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom na području Općine Čađavica za razdoblje 2018.-2022.

I.

Plan gospodarenja otpadom Općine Čađavica za razdoblje 2017.-2022. godine (u daljnjem tekstu: Plan gospodarenja otpadom) donosi se temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN RH, broj 94/13 i 73/17) i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. (NN RH, broj 3/17). Obuhvat Plana gospodarenja otpadom je administrativno područje Općine Čađavica. Nositelj izrade Plana gospodarenja otpadom je Jedinstveni upravni odjel Općine Čađavica. Stručni izrađivač Plana je Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek.

II.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom javno se objavljuje radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Javni uvid i savjetovanje s javnošću o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom provodi se u razdoblju od 12. veljače do 13. ožujka 2018. godine. Nacrt Plana gospodarenja otpadom izlaže se javnom uvidu putem objave na web stranici Općine Čađavica (www.opcina-cadjavica.hr) te u pisanom obliku u Jedinstvenom upravnom odjelu, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

III.

Mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt Plana mogu se dati zaključno s 13. ožujka 2018. godine, i to upisom na Obrazac izložen uz predmetni dokument u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čađavica ili dostavom popunjenog Obrasca putem pošte ili elektroničke pošte na sljedeću adresu :

• putem pošte na adresu: Općina Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica, s naznakom „Primjedbe na Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Čađavica 2018.- 2022.“

ili • elektroničkom poštom na adresu: opcina@opcina-cadjavica.hr.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja, te dostavljeni u navedenom roku, u protivnom se neće uzeti u razmatranje i neće biti sastavni dio izvješća o javnom uvidu i savjetovanja s javnošću.

                                                                                                                                                                                        PROČELNIK

                                                                                                                                                                                  Danijel Jozić, mag.iur.