-A A +A

Ponovljena Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica

01.02.2019
KLASA: 350-02/17-01/03
URBROJ: 2189/07-02-19-50 
Čađavica,  22 siječnja 2019. godine
 
 
Na temelju članka 94., 95., 96., 97., 98., 99. i 100. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj 153/13 i 65/17), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), načelnik Općine Čađavica, objavljuje
 
PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica
 
 
I.
Objavljuje se Ponovljena javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica i upućuje na javni uvid.
 
II.
Javni uvid u prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica počinje dana 01. veljače 2019. godine, a završava zaključno sa danom 10. veljače 2019. godine.
Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica biti će izložen svaki radni dan u prostorijama vijećnice Općinskog vijeća Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.
 
III.
Javno izlaganje o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica održat će se 08. veljače 2019. godine u 10,00 sati u prostorijama vijećnice Općinskog vijeća Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica.
 
IV.
Primjedbe i prijedlozi na prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica mogu se davati do zaključenja javne rasprave dana 10. veljače 2019. godine.
 
V.
Način sudjelovanja sudionika u ponovljenoj javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj 153/13 i 65/18) je slijedeći:
Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
1. imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica 
2. postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
3. daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
4. upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
Sudionici u javnoj raspravi upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe:
- elektroničkom poštom putem obrasca objavljenog na internetskoj stranici Općine Čađavica www.opcina-cadjavica.hr, dostavljenog na e-mail: opcina@opcina-cadjavica.hr do  10. veljače 2019. godine,
- pisanim putem poštom naslovljeno na Općinu Čađavica na adresu: Općina Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica, s naznakom: „Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica“, do 10. veljače 2019. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave
- upisom u Knjigu primjedbi za cijelo vrijeme trajanja javnog uvida u vijećnici Općinskog vijeća Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica do 10. veljače 2019. godine.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
 
VI.
Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica.
U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica.
Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisima i/ili dokumentom koji je od utjecaja na IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica.
 
VII.
Detaljna pojašnjenja u svezi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica mogu se dobiti u Općini Čađavica, Jedinstveni upravni odjel, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica.
 
 
 
     Načelnik
 
Mirko Rončević,v.r.