-A A +A

UREĐENJE STARE DRAVE NA PODRUČJU NOSKOVAČKE BARE

24.10.2018

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša objavljuje Javnu raspravu i upućuje Studiju Glavne ocjene na javnu raspravu. 

Studija Glavne ocjene izrađuje se za zahvat- uređenje stare Drave na području Noskovačke bare, koja se nalazi u neposrednoj blizini naselja Noskovačka Dubrava u Općini Čađavica u Virovitičko- podravskoj županiji. Noskovačka bara je mrtvica nastala od nekadašnjeg rukavca rijeke Drave. Nekada je bara imala nizvodno i uzvodno spoj s rijekom Dravom te je predmetno područje bilo retencija pri većim vodostajima Drave. Iskopom kanala sjeverozapadno od bare koji od ustave na nasipu direktno utječe u Dravu, došlo je do smanjenja dotoka u baru i postepenog isušivanja. Noskovačka bara je drugim kanalom, smještenim nizvodno, povezana s rijekom Dravom te se preko njega odvija porast vodostaja u bari. Za potrebe osiguranja protočnosti Noskovačke bare te postizanja dobrog stanja voda potrebno je omogućiti češći kontakt bare s rijekom Dravom na način da se otvori nekadašnji uzvodni ulaz bare u Dravu te kontroliranjem istjecanja vode nizvodnim kanalom izgradnjom ustave. Za predmetni zahvat proveden je postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, nakon čega je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša u Virovitičko-podravskoj županiji (KLASA: UpI 612-07/14-01/16, URBROJ: 2186/1-08/1-14-4, od 28.7.2014.g.) donio je Rješenje kojim se utvrđuje da je za predmetni zahvat potrebno provesti postupak Glavne ocjene (Prilog 1). Pri tom su kao potencijalno negativni utjecaji prepoznati privremeni gubitak staništa i uznemiravanje životinjskih vrsta, prvenstveno ptica- ciljeva očuvanja područja ekološke mreže HR1000015 Srednji tok Drave tijekom izvođenja zahvata te gubitak staništa i promjena ekoloških uvjeta koji mogu dovesti do utjecaja na ciljeve očuvanja HR5000015 Srednji tok Drave (od Terezinog polja do Donjeg Miholjca) i HR1000015 Srednji tok Drave. Također, nije bilo moguće isključiti utjecaj na cjelovitost područja ekološke mreže.