Usvojen Proračun Općine Čađavica za 2017. u iznosu od 11,8 milijuna kuna

08.11.2016

U ponedjeljak, 7. studenog, u prostorijama Općine Čađavica održana je 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica na kojoj je sudjelovalo 9 od 11 vijećnika. Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu:

1.Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica,
2.Aktualni sat,
3.Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Čađavica za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu,
4.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čađavica za 2017. godinu,
5.Razmatranje prijedloga i donošenje Plana razvojnih programa Općine Čađavica za razdoblje 2017.-2019. godine,
6.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica za 2017. godinu,
7.Razmatranje prijedloga i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
8.Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
9.Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Čađavica u 2017. godini,
10.Razmatranje prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu,
11.Razmatranje prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu,
12.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica,
13.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Čađavica unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za projekt: Izgradnja nerazvrstane ceste u k.o. Donje Bazije,
14.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru nove najpovoljnije valjane ponude i davanju koncesije za obavljanje javne usluge organizirano prikupljanje, odvoz i trajno odlaganje komunalnog otpada sa područja Općine Čađavica evidencijski broj: K-01/16-U,
15.Različito.

Najbitnija točka o kojoj se na sjednici raspravljalo bila je donošenje prijedloga Proračuna za 2017. godinu koji je donesen jednoglasno u visini od 11.830.000 kuna. U Proračun su uvrštena i tri natječaja na koje će se Općina Čađavica prijaviti pod mjerom 7.2. Mjere ruralnog razvoja koji ukupno iznose otprilike 7,5 milijuna kuna te oko 4 milijuna kuna redovnih prihoda i rashoda.

Prvi puta u Proračunu za 2017. godinu nalazi se i sufinanciranje primarne zdravstvene zaštite direktno prema liječniku koji obavlja tu dužnost na području Općine Čađavica preko Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije u iznosu od 25 tisuća kuna.

Također su povećana i davanja iz Proračuna za novorođene bebe, koja od 2004. godine iznose 1.000 kuna za svaku novorođenu bebu, a sada će iznositi 2.000 kuna za prvu bebu u obitelji, za drugu bebu 3.000 kuna, te za treću i svaku daljnju bebu po 5.000 kuna jednokratno. Cilj ove mjere je poboljšati demografsku sliku Općine Čađavica i potaknuti mlade na ostanak koliko je to u mogućnosti Općine Čađavica.

U Proračunu za 2017. se nalaze i sredstva za nabavku poljoprivrednog stroja za održavanje poljskih puteva na području Općine.

U 2017. godini Općina će sufinancirati i nabavku školskog pribora za učenike OŠ Davorina Trstenjaka u Čađavici. Na ovu mjeru Općina se odlučila zbog toga što iduće godine izlaze novi udžbenici, a predviđena sredstva su 30.000 kuna.

Na natječaju za odvoz smeća na prostoru Općine Čađavica javile su se dvije tvrtke, Slatina kom i Eko flor, a zbog uvjeta iz Zakona o javnoj nabavi vijećnici su bili primorani za naredno razdoblje od 4 godine izabrati tvrtku Eko Flor. Iznos računa za odvoz smeća stanovnici će zbog toga plaćati 2,5 kune skuplje. Osim toga načelnik je izrazio i žaljenje zbog cijelog procesa prebacivanja baza korisnika usluge odvoza smeća prema novom koncesionaru.

(www.radioslatina.hr, www.opcina-cadjavica.hr)