Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola sa područja Općine Čađavica

Na temelju članka 54. Statuta Općine Čađavica ( “Službeni glasnik” Općine Čađavica br. 2/19., 1/20., 2/21. ), Općinski načelnik Općine Čađavica dana 07. rujna 2022. godine donio je  O D L U K U
o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola sa područja Općine Čađavica

Učenicima 1., 2., 3., i 4. koji imaju prebivalište na području Općine Čađavica, a pohađaju srednje škole te koriste autobusni prijevoz, a svakodnevno putuju u školu, Općina Čađavica će po učeniku sufinancirati mjesečnu kartu.

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračuna Općine Čađavica za 2022.  godinu, a s prijevoznikom koji će vršiti predmetni prijevoz učenika sklopit će se Ugovor o sufinanciranju kojim će se urediti međusobna prava i obveze.

 

Skip to content