JAVNI NATJEČAJ za financiranje javnih potreba Općine Čađavica za 2024. godinu

Na temelju članka 54. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj 1/19, 2/19, 1/20 i 2/21), a u svezi sa člankom 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15) i člankom 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj 1/22) općinski načelnik Općine Čađavica, dana 19. veljače 2024., raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje javnih potreba Općine Čađavica za 2024. godinu

 

I.

            Načelnik Općine Čađavica  raspisuje Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Općine Čađavica u 2024. (dalje u tekstu: Javni natječaj).

II.

Općina Čađavica kao davatelj financijskih sredstava poziva sve udruge koje su programski usmjerene na rad u području društvenih i sportskih djelatnosti te aktivno djeluju na području Općine Čađavica da se prijave za financijsku podršku projektima/programima na području Općine Čađavica.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 50.000,00 EUR-a.

Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa: od 200,00 do 15.000,00 eura.

Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 15

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt/program u sklopu ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci, odnosno do 31. prosinca 2024. godine.

Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

III.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar
 • upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • djeluju na području Općine Čađavica
 • svojim statutom opredijeljene za obavljanje društvene i sportske djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom
 • program/projekt mora biti ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnog društva i zadovoljavanje javnih potreba Općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima ovog natječaja (korisnici projekta/programa moraju biti stanovnici Općine Čađavica ili prijavljeni projekt/program mora zadovoljavati javne potrebe od interesa za Općinu, doprinositi razvoju i općem napretku Općine te promicati njegov položaj i ugled)
 • uredno ispunjavaju obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Čađavica te ostalih javnih izvora
 • uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i Proračunu Općine Čađavica
 • protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta ne smije se voditi kazneni postupak niti smije biti pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 • imaju prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge, odnosno na drugi odgovarajući način)
 • imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta

IV.

Prijava na Javni natječaj mora sadržavati:

 1. Ispunjen, ovjeren i potpisan obrazac za prijavu projekta (preuzima se na mrežnim stranicama Općine Čađavica, (opcina-cadjavica.hr)
 2. Ispunjen, ovjeren i potpisan obrazac proračuna programa ili projekta (preuzima se na mrežnim stranicama Općine Čađavica, (opcina-cadjavica.hr)
 3. Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo (preuzima se na mrežnim stranicama Općine Čađavica (opcina-cadjavica.hr)
 4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (preuzima se na mrežnim stranicama Općine Čađavica, (opcina-cadjavica.hr)
 5. Izvadak iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra (ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja) ili ispis elektronske stranice iz Registra udruga RH sa svim podacima udruge
 6. Ispis elektronske stranice iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija RH, ako je primjenjivo
 7. Preslika statuta
 8. Potvrda o nepostojanju duga prema državnom proračunu
 9. Izjava osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta / uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak odgovorne osobe udruge i voditelja programa ili projekta

 

Dokumentacija iz točke 1. do 5. treba biti potpisana i ovjerena pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i dostavljena u izvorniku u jednom primjerku.

V.

Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su dostupni na mrežnim stranicama Općine Čađavica (www.opcina-cadjavica.hr) zajedno sa dokazima sukladno Uputama za prijavitelje i ovom Natječaju.

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije popunjavaju se putem računala te šalju u papirnatom obliku.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno na sljedeću adresu: OPĆINA ČAĐAVICA, KOLODVORSKA 2, 33523 ČAĐAVICA uz napomenu:

NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA OPĆINE ČAĐAVICA ZA 2024. GODINU.

VI.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Čađavica za 2024. godinu.

VII.

            Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj se mogu postaviti isključivo elektronskim putem slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina@opcina-cadjavica.hr.

VIII.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od dana objave, a zadnji dan za prijavu je 20. ožujka 2024. godine.

 

KLASA: 402-03/24-01/01

URBROJ: 2189-7-02-24-1

U Čađavici, 19. veljače 2024. godine

                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK

Mirko Rončević, v.r.

 

 

1.2. OBRAZAC-PRORACUNA-PROJEKTA-2024

1.1. Obrazac-za-prijavu-projekta-2024

1.3. Obrazac-Izjave-o-partnerstvu-2024

1.4. Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-2024

Upute-za-prijavitelje_2024

Javni natjecaj za financiranje javnih potreba_2024

Obrazac-izvjestaja-o-izvrsenju-programa-projekta-2024

Obrazac-financijskog-izvjestaja-provedbe-programa-ili-projekta-2024

Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave

Obrazac-Ugovora-o-financiranju-programa-ili-projekta-2024

Obrazac-za-objavu-javnog-natjecaja

1 thought on “JAVNI NATJEČAJ za financiranje javnih potreba Općine Čađavica za 2024. godinu”

 1. Pingback: Raspisan Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Čađavica za 2024. godinu - Virovitičko-podravska županija

Comments are closed.

Skip to content